V nehnuteľnostiach sme doma

Spotrebiteľské informácie

REKLAMAČNÝ PORIADOK


Mgr. Attila Mészáros – REALTOR

Realitor BB s. r. o.

Realitor s.r.o

 

Mgr. Attila Mészáros – REALTOR, Dolná 12, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 34542442, Realitor BB s. r. o, Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 190 132  a Realitor s. r. o.,  Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 587 566   (ďalej spolu  len "Realitná kancelária", "REALITOR" alebo len "RK" gramaticky v jednotnom čísle) vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

 

Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti  Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.

 

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni RK alebo v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na adrese: Mgr. Attila Mészáros, Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica.

 

Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.  

 

Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.

 

Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

 

RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 

 

 

 

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK (napr. e-mailom na adresu info@realitor.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva.

 

Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:

 

Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na tejto adrese.

 

 

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

 

  1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie Realitnej kancelárie,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
  5. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

 

Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 1. 2016.

 

Osoba poverená vybavovať reklamácie:

Mgr. Attila Mészáros, e-mail: attila@realitor.sk, tel. 0905 428163

 

 

Etický kódex

 

Sme členom Realitnej únie Slovenskej republiky a  hlásime sa k jej odvetvovému etickému kódexu. Zaväzujeme sa rešpektovať a dodržiavať túto etickú normu. Realitný (etický) kódex  Realitnej únie SR je dostupný na tejto adrese

 

 

CENNÍK REALITNÝCH SLUŽIEB REALITNEJ KANCELÁRIE

Provízia (odmena) za služby realitnej kancelárie (REALITOR)  je predmetom individuálnej dohody obsiahnutej v sprostredkovateľskej zmluve medzi realitnou kanceláriou ako sprostredkovateľom a jej klientom ako záujemcom o sprostredkovanie. Zohľadňuje všetky špecifiká konkrétneho obchodného prípadu. Provízia je konečná a nezvyšuje sa o žiadne ďalšie poplatky či iné plnenia zo strany klienta. Výška provízie je uvedená výlučne v sprostredkovateľskej zmluve, ktorá špecifikuje aj samotný obsah služby. Cenu služby je povinná realitná kancelária oznámiť záujemcovi o sprostredkovanie v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom sprostredkovateľskej zmluvy spolu s poučením podľa zákona č. 102/2014 Z. z. v znení noviel. Realitná kancelária je povinná poučiť záujemcu o reklamačnom poriadku či alternatívnom riešení sporov (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Províziu realitnej kancelárie hradí výlučne záujemca o sprostredkovanie. 

Vyhľadávanie nehnuteľností